Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hoeve77 Studiebegeleiding & meer

Artikel 1. Definities

  • In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gebruikt, deze termen betekenen het volgende:
    • begeleiding: alle of een van de onderwijsondersteunende diensten die door Hoeve77 studiebegeleiding worden aangeboden.
    • Ouders: de ouders of voogd van de persoon die begeleiding ontvangt.
    • De leerling: de persoon die begeleiding ontvangt
    • De bijlesbegeleider / studiebegeleider/ begeleider: De door Hoeve77 studiebegeleiding aangestelde persoon die de begeleiding verzorgt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hoeve77 Studiebegeleiding en de verantwoordelijke ouder(s) voor de begeleiding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Hoeve77 Studiebegeleiding is altijd bevoegd om de algemene voorwaarden aan te passen, met uitzondering van expliciet contractueel anders vastgelegde bepalingen.

Artikel 3. Uitvoering van de diensten, vakanties en opzegtermijn

3.1. Hoeve77 studiebegeleiding voert naar beste vermogen en inzicht zijn werkzaamheden uit, maar heeft geen verplichting omtrent garantie of terugbetaling bij tegenvallende resultaten.

3.2. Opzeggen is altijd mogelijk. De opzegtermijn is 14 dagen met betrekking tot al geplande begeleiding.

3.3. Indien er in het contract een standaardtarief per maand wordt gevraagd loopt dit tarief tot het einde van de maand van opzeggen door.

3.4. Tijdens de zomervakantie  vindt er geen begeleiding plaats.

Artikel 4. Studiebegeleiding en overige klassikale diensten

4.1. Studiebegeleiding en overige klassikale begeleiding vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. Alleen als een leerling verhinderd is door redenen waar zij geen invloed op hebben wordt de studiebegeleiding afgezegd. In alle overige gevallen wordt de leerling absent gemeld en zal de betaling verlopen alsof de begeleiding wel plaatsgevonden heeft.

4.2. Kosteloos afzeggen kan alleen meer dan 4 werkdagen voor de geplande begeleiding.

Uitzondering is als de begeleiding binnen deze periode is ingepland. In dat geval is het mogelijk om de begeleiding maximaal 24 ná het afspreken van de les te annuleren mits dit meer dan 24 uur voor de geplande les is.

4.3. De begeleiding vindt plaats in het pand van Hoeve77 Studiebegeleiding aan de Keenterstraat 77 te Weert

4.4. Hoeve77 Studiebegeleiding streeft bij studiebegeleiding naar een team met tenminste een begeleider van boven de 20 jaar met de benodigde pedagogische kennis. Daarnaast hebben onze begeleiders een afgeronde HBO opleiding.

4.5 Hoeve77 studiebegeleiding streeft naar een begeleider/leerling ratio van 1 op 5.

4.6. Indien de begeleiders of een begeleider verhinderd is wordt er een vervang(st)er gezocht. Indien de begeleiding hierdoor niet kan plaatsvinden of onder de maat is zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de betreffende periode.

4.7. Leerlingen maken gebruik van een planner die door Hoeve77 studiebegeleiding wordt verstrekt. Gebruik van deze planner is een voorwaarde voor het volgen van de studiebegeleiding

4.8. Communicatie gaat tijdens de begeleiding met de betreffende begeleiders. Buiten de begeleiding loopt de communicatie via mail (info@hoeve77.nl) of door telefonisch contact met de door Hoeve77 Studiebegeleiding aangegeven contactperso(o)n(en).

4.9. Voor klachten of een verandering van de diensten wordt altijd contact opgenomen met de door Hoeve77 Studiebegeleiding aangegeven contactperso(o)n(en.

Artikel 5. Trainingen en overige individuele diensten

5.1. Bijlessen en individuele begeleiding vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. Alleen als een leerling verhinderd is door redenen waar zij geen invloed op hebben wordt de begeleiding afgezegd. In alle overige gevallen wordt de leerling absent gemeld en zal de betaling verlopen alsof de begeleiding wel plaatsgevonden heeft.

5.2. Kosteloos afzeggen kan alleen meer dan 4 werkdagen voor de geplande begeleiding. Uitzondering is als de begeleiding binnen deze periode is ingepland. In dat geval is het mogelijk om de bijles maximaal 24 ná het afspreken van de les te annuleren mits dit meer dan 24 uur voor de geplande les is.

5.3. De begeleiding vindt plaats in het pand van Hoeve77 Studiebegeleiding en meer aan de Keenterstraat 77 te Weert.

5.4. Hoeve77 Studiebegeleiding streeft bij trainingen naar begeleiders met meer dan voldoende trainingsinzicht om de training goed te laten verlopen. Daarnaast mag verwacht worden dat begeleiders een voldoende didactisch niveau hebben om de begeleiding succesvol uit te voeren. Begeleiders hebben altijd een passende opleiding/training omtrent Pedagogiek en Didactiek gehad.

5.5 Hoeve77 studiebegeleiding garandeert een begeleider – leerling ratio van 1 op 1 bij individuele begeleiding. Bij kleine groepstrainingen hanteert Hoeve77 studiebegeleiding een ratio van 1 op 5.

5.6. Indien de begeleiders of een begeleider verhinderd is wordt er een vervang(st)er gezocht. Indien de begeleiding hierdoor niet kan plaatsvinden of onder de maat is zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor de betreffende periode.

5.7. Voor het maken van een planning is de door Hoeve77 uitgereikte planner leidend. Deze planner wordt door de leerling bijgehouden en door de begeleiders samen met de leerling besproken.

5.9. Communicatie gaat tijdens de begeleiding met de betreffende begeleider. Buiten de begeleiding loopt de communicatie via mail (info@hoeve77.nl) of door telefonisch contact met de door Hoeve77 Studiebegeleiding aangegeven contactperso(o)n(en).

5.10 Voor klachten of een verandering van de diensten wordt altijd contact opgenomen met de door Hoeve77 Studiebegeleiding aangegeven contactperso(o)n(en).

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. Hoeve77 Studiebegeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2. Alle door Hoeve77 Studiebegeleiding verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, adviezen,  etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de verantwoordelijke ouder(s) voor de begeleiding en de begeleider en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Hoeve77 Studiebegeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.3 Hoeve77 houdt zich aan de geldende (avg) wetgeving met betrekking tot het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens. Bij beëindiging van de begeleiding zullen leerlinggegevens ten hoogste een half jaar bewaard worden en daarna op de juiste wijze vernietigd. Dit geldt ook voor digitale formulieren en gegevens.

Artikel 7. Tarieven en betalingen

7.1. De tarievenschaal van Hoeve77 Studiebegeleiding op het moment van inschrijving is leidend voor de prijsstelling de rest van het schooljaar.

7.2. Hoeve77 Studiebegeleiding behoudt het recht om de tarieven te veranderen. De tarieven die op 1 september gelden zijn voor terugkerende leerlingen van eerdere jaren leidend.

7.3. De agenda van Hoeve77 is leidend voor de uitbetaling van de afgenomen diensten.

7.4. De betalingen worden op de in het aanmeldingsformulier aangegeven methode uitgevoerd. Indien nodig dient de automatische incasso digitaal bevestigd te worden.

7.6. Wanneer de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald zal een herinnering gestuurd worden. Indien deze niet binnen 14 dagen betaald wordt heeft Hoeve77 Studiebegeleiding het recht de diensten stop te zetten.

7.7. De buitengerechtelijke extra administratiekosten die na de tweede herinnering ontstaan zijn voor de kosten van de klant. Dit houdt in dat het te betalen bedrag met 1 keer het tarief van de geleverde dienst wordt verhoogd.

7.8. Indien Hoeve77 studiebegeleiding overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van de ouder.

7.9. Indien Hoeve77 Studiebegeleiding opmerkt dat buiten weten van de organisatie om begeleiding wordt gegeven door een begeleider of derden die zonder hoeve77 niet in contact waren gekomen met de ouder(s), is Hoeve77 Studiebegeleiding gerechtigd de ouder(s) voor de begeleiding een boete op te leggen van een tienvoud van het op dat moment geldende uurtarief. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Hoeve77 Studiebegeleiding en/of de bestuurder(s) van Hoeve77 Studiebegeleiding zijn niet aansprakelijk voor schade die door zijn begeleiders wordt veroorzaakt.

8.2. Hoeve77 Studiebegeleiding en/of de bestuurders van Hoeve77 Studiebegeleiding zijn niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoeve77 Studiebegeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hoeve77 Studiebegeleiding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hoeve77 Studiebegeleiding opgeschort.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1. Op elke overeenkomst tussen Hoeve77 Studiebegeleiding en de ouder(s) voor de begeleiding is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillenregeling

11.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden behandeld door een bevoegde rechtbank in Nederland.